Wotum zaufania dla wójta Mirosława Smolarka

Rada Gminy Oświęcim na sesji 16 czerwca br. jednogłośnie udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania. Również w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok i udzielenia wójtowi absolutorium wszyscy radni głosowali "za".

Głosowania poprzedziła debata nad Raportem o stanie gminy Oświęcim za 2020 rok. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem ten dokument zawiera podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku. Przedstawiony w maju Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na wstępie debaty wójt Mirosław Smolarek zaznaczył, że ubiegły rok był szczególnie trudny z powodu pandemii koronawirusa. W swoim wystąpieniu wójt podziękował także za współpracę i zaangażowanie radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i podległych jednostek.


W dyskusji o Raporcie podjęto m.in. tematy zadłużenia naszego samorządu i zobowiązań Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim (radny Adam Nowotarski), wysokości środków zewnętrznych z rządowych funduszy, o które gmina bezskutecznie starała się w zeszłym roku (radny Stanisław Dziedzic), działań stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej, do którego należy nasz samorząd (radny Zbigniew Krzemień) oraz gospodarki ściekowej i kanalizacji sanitarnej (radni Andrzej Ryszka i Grzegorz Hatłas). W sprawie inwestycji w Rajsku, które postulują mieszkańcy, głos zabrał radny, a zarazem sołtys tej miejscowości, Maciej Majerski.


Kolejnym po debacie punktem obrad czerwcowej sesji było przyjęcie uchwał w sprawach udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielenia wójtowi absolutorium (pod tym pojęciem rozumie się potwierdzenie, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze). Wszystkie te trzy uchwały radni przyjęli jednomyślnie.


Przewodnicząca Rady Bernardyna Bryzek pogratulowała wójtowi Mirosławowi Smolarkowi i podziękowała, stwierdzając, że najważniejsze decyzje są podejmowanie wspólnie, dzięki czemu radni czują się współgospodarzami gminy Oświęcim. Z kolei wójt podkreślił, że samorządowcy wykonują zespołową pracę. Podziękował radnym za współdziałanie, a także za to, że kierują się dobrem gminy jako wspólnoty mieszkańców wszystkich sołectw.

 

Tagi

GALERIA