Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Mirosława Smolarka

Rada Gminy Oświęcim na sesji 22 czerwca udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania i absolutorium.

Przyjęcie uchwał w tych sprawach jest – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – poprzedzone przedstawieniem przez wójta Raportu o stanie gminy w poprzednim roku oraz debata nad tym dokumentem. Na sesji 22 czerwca w domu ludowym w Grojcu przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek rozpoczęła debatę, prosząc wójta Mirosława Smolarka o wstępną prezentację Raportu.

 

Szef naszego samorządu w pierwszych słowach zaakcentował wysokość uzyskanych przez gminę Oświęcim środków zewnętrznych. Zdaniem Mirosława Smolarka wsparcie pochodziło głownie z programów, w których decydowały obiektywne a nie uznaniowe kryteria. Niemniej ok. 13,5 mln zł różnego rodzaju dotacji zasiliło gminny budżet w warunkach trwającej w 2021 roku pandemii.

 

Wójt Smolarek podkreślił, że koronawirus stanowił szczególnie trudne wyzwanie w sferze edukacji. Dlatego najpierw podziękował właśnie pracownikom oświaty. Kolejne wyrazy wdzięczności skierował do kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypomniał także systematycznie poszerzaną ofertę Gminnej Biblioteki Publicznej oraz bezinteresowną służbę strażaków-ochotników.

 

Najważniejsze inwestycje rozpoczęte w minionym roku to według wójta gminy Oświęcim te, które służą rozwojowi oświatowej infrastruktury. Mirosław Smolarek przyznał, że jak dotąd nie wszystkie ambitne plany udało się wcielić w życie. Na rozbudowę czeka szkolny budynek we Włosienicy. Mimo że wiele gminnych dróg zostało wyremontowanych, to sporo wciąż wymaga naprawy. Jednak tu też niezbędne są dotacje, a zasady ich przyznawania nie zawsze są przejrzyste.

 

Członkinie i członkowie stowarzyszeń i grup nieformalnych również byli adresatami podziękowań wójta. Koła gospodyń, zespoły śpiewacze czy LKS-y współorganizują ważne dla lokalnych społeczności wydarzenia, które z kolei wspierają prywatni sponsorzy. Mirosław Smolarek docenił także radnych, którzy rozumieją potrzeby gminy a nie tylko swoich miejscowości, oraz sołtysów, którzy często jako pierwsi muszą mierzyć się z niezadowoleniem mieszkańców.

 

Przykładem wspólnego sukcesu są zdaniem wójta działania na rzecz ochrony powietrza. Przywoławszy je, Mirosław Smolarek podziękował wszystkim pracownikom urzędu i gminnych jednostek, bo, jak stwierdził, "gmina może się rozwijać tylko dzięki współpracy".

 

Chęci udziału w debacie nie zgłosił żaden mieszkaniec naszej gminy, dlatego toczyła się ona w gronie radnych. Jako pierwszy głos zabrał Adam Nowotarski, który zapytał m.in. o perspektywy rozbudowy przedszkolnego budynku na Zaborzu. Wójt przypomniał, że taka inwestycja wraz z budową żłobka jest elementem Zielonej Oazy Innowacji – propozycji samorządów powiatu oświęcimskiego zgłoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Emilia Turza podjęła kwestię wpływu pandemii na zachowanie dzieci i zapobiegania wynikającym z niego problemom przez szkoły. Szef naszego samorządu potwierdził, że pomoc psychologów jest i nadal będzie potrzebna częściej niż przed 2020 rokiem, a jego odpowiedź uzupełniła zastępca wójta Halina Musiał, zapowiadając większe wsparcie przez specjalistów procesu nauczania i wychowania od początku przyszłego roku szkolnego.

 

Na strukturę dochodów i wydatków z gminnego budżetu zwrócił uwagę Zbigniew Krzemień. Obok pozytywnych zmian (wzrost uzyskanych środków unijnych) zauważył niepokojącą tendencję w finansowaniu oświaty – państwowa subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli. Mirosław Smolarek zgodził się z tą diagnozą, wyliczając rosnące wydatki na wynagrodzenia i media. Zastępca wójta wspomniała natomiast o nakładach na dowożenie uczniów (co jest obowiązkiem samorządu) i remonty budynków.

 

Stanisław Dziedzic zapytał, dlaczego gmina Oświęcim nie otrzymała dotacji na rozbudowę szkoły we Włosienicy. Wójt powtórzył informacje na temat tzw. drugiego naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład, w którym zabrakło pieniędzy na włosienicką podstawówkę, i zapewnił, że jeśli pojawi się możliwość zdobycia środków na to przedsięwzięcie, nasz samorząd złoży odpowiedni wniosek.

 

Relacje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau były tematem pytania Andrzeja Ryszki. Wójt Smolarek stwierdził, że choć dyrektor Piotr Cywiński uważa, że współpraca układa się dobrze, on sam ma co do tego wątpliwości. Wspomniał również o dwóch ofertach zakupu Centrum Obsługi Turystów w Brzezince, które otrzymała gmina Oświęcim, i wyraził opinię, że powinny one stać się przedmiotem dyskusji samorządowców.

 

Tomasz Mydlarz wytknął w debacie dwie sprawy. Pierwsza to brak sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim za ubiegły rok. Drugą kwestią był powracający podczas sesji kolejny raz Fundusz Polski Ład – tym razem w kontekście sąsiednich samorządów, które uzyskały z niego nieproporcjonalnie większe środki. Odpowiadając, Mirosław Smolarek wskazał, że ZKGO podlega regulacjom kodeksu spółek handlowych i publikuje sprawozdania w określonych w nim terminach. Następnie powtórzył argument o uznaniowych i nieobiektywnych kryteriach, według których rozdzielone zostały rządowe dotacje z Funduszu Polski Ład. Dodał, że z wyników niedawnego naboru niezadowolone są wszystkie samorządy, które mają w nazwie Oświęcim.

 

O strategię gminy Oświęcim w sprawie kanalizacji zapytał Maciej Majerski. Zdaniem wójta Smolarka należy inwestować w ekologiczne oczyszczalnie obsługujące kilkanaście-kilkadziesiąt budynków. Natomiast na terenach, na których rozpoczęto już budowę tradycyjnej sieci, trzeba ją rozwijać. Działania władz gminy skupiają się obecnie na bardziej sprawiedliwym i zarazem tańszym dla użytkowników rozliczaniu kosztów eksploatacji kanalizacji.

 

Adam Gonszcz był ciekaw zapatrywań wójta na inwestycje w odnawialne źródła energii, natomiast Tomasz Mydlarz, również wychodząc poza debatę nad Raportem o stanie gminy w 2021 roku, zapytał o strategię inwestycyjną w kontekście planowanego wzrostu zadłużenia.

 

Po zakończeniu debaty przystąpiono do głosowań. Rada udzieliła wójtowi wotum zaufania przy trzynastu głosach "za" i jednym wstrzymującym się Tomasza Mydlarza (w sesji nie uczestniczył Paweł Jezierski). Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok zostało przyjęte jednogłośnie. W sprawie absolutorium wynik był identyczny jak w głosowaniu nad wotum: 13 głosów "za" (ponownie wstrzymał się Tomasz Mydlarz).

 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi gratulacje.

– Łódź podąża dobrym kursem – powiedziała Bernardyna Bryzek. – Za jej sterami stoi dobry sternik, zdecydowany i mający koncepcję, w którym kierunku tę łódź prowadzić. Więc życzmy sobie pomyślnych wiatrów w postaci dobrych decyzji "z góry".

 

Szef naszego samorządu ponownie podziękował wszystkim współpracownikom. Jemu z kolei podziękowania, gratulacje i życzenia złożyła zastępca Halina Musiał w imieniu pracowników urzędu i gminnych jednostek.

 

 

 

 

Sesja 22 czerwca br. (zapis wideo ustawiony od początku debaty nad Raportem o stanie gminy):

 

Tagi