Rekompensaty i dodatki do źródeł ciepła

Informacja o świadczeniach wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

Świadczenia wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

1. Dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu, ul. Beskidzka 100.

2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – realizowany przez Urząd Gminy Oświęcim Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Zamkowa 12.

Zgodnie z w/w. ustawą o dodatek do źródeł ciepła mogą ubiegać się następujące podmioty wrażliwe:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
  w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
  17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301),
  w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • rodzinne domy pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
  2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa
  w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca
  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218
  i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca
  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700
  i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265
  i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie,
  w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812),
  w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. 
 

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

 • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie obecnej średniej ceny i ilości zużytego paliwa względem kosztów z lat poprzednich);
 • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
 • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa jest dokument sprzedaży;
 • Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 
  D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
  Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
  Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 

Podstawą wniosku jest zgłoszenie źródła ciepła do CEEB, na zasadach określonych ustawą.

Wniosek o dodatek musi zostać złożony do dnia 30.11.2022 r.

3. Rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych, względem ciepła dostarczanego przez sieciowego/ lokalnego sprzedawcę ciepła/ przedsiębiorstwo energetyczne.

Okres możliwej rekompensaty to  01.10.2022-30.04.2023.

Celem zamrożenia cen ciepła ww. składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła/ przedsiębiorcy energetycznego o spełnieniu przez nich warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych.

Względem uprawnionych przedsiębiorstwo energetyczne wnioskuje o przyznanie rekompensaty, której celem jest zamrożenie cen ciepła dla swoich odbiorców.

Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

 

Tagi