Gmina Oświęcim przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków: do 23.11.2022r.
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla,

którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Oświęcim.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:

- jest uprawniona do dodatku węglowego (wypłacono jej dodatek węglowy, pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy) lub dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

- nie nabyła wcześniej paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu czyli 1500 kg. Warunek ten dotyczy również innych członków wchodzących w składa gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać sprzedaży węgla mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Oświęcim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 95 11 lub 33 844 95 71.

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

 

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Mirosław Smolarek