Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Oświęcim na sesji 21 czerwca 2023 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania i absolutorium.

Głosowania poprzedziła debata nad Raportem o stanie gminy Oświęcim za 2022 rok. Jego główne wątki przedstawił wójt Smolarek. Zwrócił uwagę na stabilną liczbę mieszkańców gminy Oświęcim. Podkreślił rolę niemożliwych do przewidzenia wydarzeń. Skutkiem wojny w Ukrainie było pojawienie się uchodźców zza wschodniej granicy i konieczność zorganizowania pomocy dla nich. W sytuacji kryzysu paliwowego na samorząd spadł także obowiązek zapewnienia mieszkańcom opału.

 

Omawiając przedsięwzięcia inwestycyjne, wójt zaakcentował rozbudowę szkół w Babicach i Grojcu, budowę przedszkola w Brzezince, a także starania samorządu o pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę szkolnego budynku we Włosienicy. Niestety, jak dotąd trzykrotne próby zdobycia dofinansowania w ramach rządowych programów okazały się bezskuteczne, ponieważ, jak wielokrotnie powtarzał Wójt Smolarek, decydujące były kryteria uznaniowe a nie merytoryczne.

 

Włodarz gminy Oświęcim zwrócił uwagę na kwoty środków zewnętrznych w wydatkach majątkowych.

„Wykonaliśmy z dofinansowaniem 35 zadań. Dofinansowanie, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, było na poziomie 22 mln 633 tys. Z wkładem własnym gminy to było ponad 26 mln 540 tys.”. Wójt wyliczył kilkanaście przykładowych inwestycji o różnym charakterze – drogowych, związanych z kanalizacją sanitarną i mieniem komunalnym. Wysokie nakłady wiążą się też z ochroną środowiska, a gmina Oświęcim wspiera mieszkańców nie tylko dotacjami do wymiany pieców, ale też fachowym doradztwem w rządowym programie Czyste Powietrze.

 

Praca gminnych jednostek zasługuje zdaniem wójta Smolarka na wysoką ocenę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zajmując się niesieniem pomocy mieszkańcom, obsługuje coraz więcej świadczeń. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna wzbogacają ofertę imprez kulturalnych. Natomiast Zakład Komunalny „wychodzi na prostą”, czego dowodem jest osiągnięty przez spółkę w zeszłym roku zysk ponad 260 tys. złotych.

 

Swoje wystąpienie włodarz gminy Oświęcim zakończył podziękowaniami dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, urzędników, pracowników, dyrektorów, zastępcy Haliny Musiał, przewodniczącej Bernardyny Bryzek, radnych i sołtysów. Raport o stanie gminy Oświęcim za 2022 rok, jak stwierdził wójt Smolarek, „jest o pracy nas wszystkich”.

 

W przeddzień sesji Rady Gminy, podczas posiedzenia komisji poruszono kilka zagadnień związanych ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Oświęcim za 2022 rok. Radny Zbigniew Krzemień zwrócił uwagę na różnicę między planowanymi a zrealizowanymi wydatkami majątkowymi i poprosił o jej wyjaśnienie na piśmie. Z kolei przewodnicząca Bernardyna Bryzek powiadomiła, że zwróciła się do Wydziału Finansów i Budżetu Gminy i uzyskała informacje w trzech kwestiach. Jakie były wydatki i dochody budżetu związane z pobytem uchodźców z Ukrainy? W jakim stopniu wydatki na oświatę były finansowane ze środków zewnętrznych (subwencji oświatowej), a w jakim z budżetu gminy i jaka jest tendencja? Przewodnicząca Bryzek poprosiła również o doprecyzowanie informacji o wydatkach na promocję.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy Oświęcim za 2022 rok prowadzonej na sesji 21 czerwca radny Adam Gonszcz zauważył, że nakłady na oświatę co roku rosną i stanowią coraz większą część wydatków z budżetu. Wójt Mirosław Smolarek potwierdził tę tendencję i wyraził przekonanie, że w obecnym systemie finansowania samorządów będzie się ona pogłębiać. Jako przyczyny wskazał gwałtowny wzrost płacy minimalnej i cen energii.

 

Radny Tomasz Mydlarz zwrócił uwagę, że opłaty za usługi komunalne świadczone przez spółki kontrolowane przez miasto Oświęcim „przytłaczają” mieszkańców gminy. Zapytał też o zasadność wnioskowania przez gminę o rządowe środki z programu Polski Ład na kanalizację sanitarną w Brzezince, biorąc pod uwagę, że to sołectwo jest głównym beneficjentem Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Wójt Mirosław Smolarek wyjaśnił, że warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie kwotą prawie 10 mln zł remontu dróg było aplikowanie na „mniejsze” zadanie o wartości do 5 mln. Kierownictwo gminy zabiegało przede wszystkim o środki na inwestycje drogowe, jednak akceptację rządowych urzędników uzyskał wniosek dotyczący kanalizacji w Brzezince.

 

Zdaniem radnego Stanisława Dziedzica gmina Oświęcim i Starostwo Powiatowe uzgodniły wspólne finansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy, jednak w ubiegłym roku powiat przeznaczył swoje środki na remont odcinka ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. Radny z Włosienicy zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu zmienił decyzję. Wójt Mirosław Smolarek stwierdził, że powiat przeznaczył środki na gminę Oświęcim jako samorząd, a nie na konkretne zadanie. Dodał też, że decyzje o budowie chodnika we Włosienicy powinny zapaść jeszcze w tym miesiącu.

 

Radny Paweł Jezierski zauważył, że w Raporcie brakuje informacji na temat ciepłociągu na Zaborzu, który jest w złym stanie, i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które sprzedaje ciepło systemowe mieszkańcom tego sołectwa. Wójt Mirosław Smolarek przypomniał, że „sprawa jest w sądzie”. Gmina Oświęcim uznaje, że ciepłociąg powinien być własnością PEC-u, i liczy, że sąd rozstrzygnie tę kwestię na jej korzyść.

 

W debacie samorządowcy dyskutowali również o inwestycjach, które nie zostały opisane w Raporcie o stanie gminy Oświęcim za 2022 rok, ponieważ nie zostały jeszcze zrealizowane. Radni pytali o rozbudowę przedszkola na Zaborzu (Adam Nowotarski), remont odcinka ulicy Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej od cmentarza do kościoła i budżetowe środki na modułowe oczyszczalnie ścieków (Tomasz Mydlarz), rozbudowę szkoły we Włosienicy (Stanisław Dziedzic), remont ulicy Oświęcimskiej w Dworach Drugich (Jarosław Krząkała), modernizację szkoły, Domu Strażaka i zarazem przedszkola, a także kaplicy na cmentarzu komunalnym w Rajsku (Maciej Majerski), zagospodarowanie górki saneczkowej w Stawach Grojeckich (Jacek Mydlarz).

 

Odpowiadając na te pytania, wójt Mirosław Smolarek wyjaśniał, że realizacja większości z tych inwestycji przekracza możliwości gminnego budżetu, i wskazywał działania podjęte w celu pozyskania środków zewnętrznych. Możliwe źródła dotacji monitorowane przez urzędników to m.in. programy rządowe i projekt Zielona oaza innowacji, o którego finansowanie ze środków unijnych zabiegają samorządy Małopolski Zachodniej.

 

Za udzieleniem wójtowi wotum zaufania głosowało 14 radnych, przeciwny był radny Tomasz Mydlarz. Uchwała w sprawie absolutorium (potwierdzenia prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych przez wójta w roku ubiegłym) została przyjęta jednogłośnie. Po przyjęciu uchwał wójt Mirosław Smolarek przyjął gratulacje i podziękował wszystkim współpracownikom.

 

Tagi