Otwarty nabór przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych do zespołu doradczego IIT aglomeracji oświęcimskiej

Szanowni Państwo,

 

w województwie małopolskim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

 

W perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziane jest wdrażanie wszystkich narzędzi terytorialnych wymienionych w art. 28 rozporządzenia UE 2021/10601, w tym narzędzi wypracowanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020, tj.: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) oraz inne instrumenty terytorialne (IIT).

 

Celem IIT jest wspieranie władz lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz w razie potrzeby z innymi jst, dla rozwiązywania problemów o charakterze lokalnym, wykorzystywania lokalnych potencjałów i szans rozwojowych oraz tworzenia przewag konkurencyjnych.

 

Mając na uwadze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integrację terytorialną społeczności lokalnych w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi, w tym efektywnemu wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, Innych Instrumentów Terytorialnych, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079), Miasto Oświęcim, Gmina Chełmek i Gmina Oświęcim zawarły Porozumienie międzygminne nr OR-o.031.10.2023.V z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia form współpracy w ramach nawiązania partnerstwa terytorialnego Gminy Oświęcim, Gminy Chełmek oraz Miasta Oświęcim. Przedmiotem Porozumienia jest opracowanie Strategii IIT dla Aglomeracji Oświęcimskiej oraz wdrożenie dalszego planu działań dla realizacji wspólnych projektów w ramach instrumentu terytorialnego (Inny Instrument Terytorialny, IIT).

 

Jednym z warunków realizacji IIT jest przygotowanie Strategii IIT, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

 

  •     Społeczeństwa obywatelskiego
  •     Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  •     Promowanie włączenia społecznego
  •     Praw podstawowych
  •     Praw osób niepełnosprawnych
  •     Równości i niedyskryminacji

 

Zachęcamy organizacje działające na terenie Miasta Oświęcim, Gminy Chełmek i Gminy Oświęcim oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”.

 

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego. Ostateczną decyzję powołującą zespół dokonują gminy sygnatariusze porozumienia, określając skład, zakres i termin funkcjonowania zespołu.

 

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 4 września 2023 r.

 

Link do prowadzonego naboru: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_oswiecim_-_nabor_partnerow