Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec, Zaborze.

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 13 września 2023 r. do dnia 5 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 26, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 25 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, w sali sesyjnej nr 40 o godz. 14.30.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim na adres doręczeń elektronicznych: Epuap:/361lsea7j/SkrytkaESP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze

 

Kliknij aby zobaczyć tekst projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek stanu środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego (obszary objęte zmianą: Pławy, Brzezinka, Rajsko)

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego (obszary objęte zmianą: Grojec, Zaborze)

 

Kliknij aby zobaczyć tekst prognozy oddziaływania na środowisko, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek położenia analizowanego terenu prognozy oddziaływania na środowisko, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi