Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

6 października 2023 r. do Wójta Gminy Oświęcim wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS ”.

 

Inwestorem jest firma Elektrownia PV 71 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika, panią Katarzynę Kopciak .

 

Na podstawie powyższego wniosku Wójt Gminy Oświęcim wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Strony postępowania

 

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium.

 

Zawiadomienie

 

W prowadzonym postępowaniu liczba stron przekracza 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takiej sytuacji strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie. Strony postępowania nie otrzymają odrębnego zawiadomienia imiennego.

 

Po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, uznaje się, że zawiadomienie stron zostało dokonane.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 10 § 1, art. 41, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

 

Art. 73, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

Dokumenty dla stron postępowania

 

Dokument otworzy się po kliknięciu w link: