Zaproszenie do badania - kompostowniki

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Drodzy Mieszkańcy,

 

Zapraszamy do udziału w projekcie dotyczącym kompostowania bioodpadów.

 

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”. Badanie polega na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

 

Uzasadnieniem dla realizacji przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gmin jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych "u źródła" do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co należy podkreślić, pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu. Efektem współpracy będą ww. wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

 

Ilości i rodzaje bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi "u źródła" (przekazywane do przydomowego kompostownika) byłyby określane objętościowo (np. ilość worków, pojemników, czy naczyń o znanej pojemności). IOS-PIB przeprowadzi samodzielnie badania określające gęstość wytwarzanych bioodpadów przekazywanych do recyklingu „u źródła”.

 

IOŚ-PIB poinformował o możliwości bezpośredniej weryfikacji danych w miejscu wytwarzania bioodpadów przekazywanych do przydomowego kompostownika.

 

Badanie będzie prowadzone od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r.

 

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić do udziału w ww. badaniu 3-4 gospodarstwa domowe, które pomogłyby określić ilość wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”.

 

Chętnych do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy do kontaktu osobiście w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim (I piętro, pok. 22), bądź telefonicznie pod numerem 33 844 95 62.