Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie w sprawie prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach”.

Wójt gminy Oświęcim prowadzi postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach”.

 


Inwestorem jest Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, działająca przez pełnomocnika, pana Jerzego Sowę.

 


Prawo do wypowiedzenia się stron postępowania

 


W sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna. Stronom postępowania przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 


Strony postępowania

 


Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, dlatego, zgodnie z przepisami, strony postępowania zostają zawiadomione w formie obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 14 lutego 2024 r.

 


Podstawa prawna:

 


Art. 10 § 1, art. 28, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

Obwieszczenie

 

Z obwieszczeniem można zapoznać się [TUTAJ]. Skan podpisanej wersji papierowej można znaleźć [TUTAJ].

 

 

Tagi