Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS” - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS ”.

Wniosek o wydanie decyzji złożyła firma Elektrownia PV 71 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca przez pełnomocnika, panią Katarzynę Kopciak.

 

Obowiązek sporządzenia raportu i zawieszenie postępowania

 

Po rozpatrzeniu złożonego wniosku oraz po zasięgnięciu opinii:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu

 Wójt gminy Oświęcim w dniu 15 lutego 2024 r. postanowił, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się [tutaj].

 

Strony postępowania

 

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

W prowadzonym postępowaniu liczba stron przekracza 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takiej sytuacji strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie. Strony postępowania nie otrzymają odrębnego zawiadomienia imiennego.

 

Po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, uznaje się, że zawiadomienie stron zostało dokonane.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

 

Dokumenty dla stron postępowania

 

Dokument otworzy się po kliknięciu w link:

Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu

 

 

 

Poprzednie informacje w sprawie:

 

Wszczęcie postępowania

Określenie terminu załatwienia sprawy

 

Tagi