Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

12 marca 2024 r. do Wójt Gminy Oświęcim wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zakończone.

 

Inwestorem jest Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, działająca przez pełnomocnika, pana Jerzego Sowę.

 

Możliwość zapoznania się z decyzją

Informujemy o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

 

  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.

 

Powyższych czynności można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 (I piętro, pok. 27), w godzinach pracy Urzędu.

 

Kontakt do osoby prowadzącej sprawę

Informacji w sprawie udziela Żelisława Noworyta, tel. (033) 844-95-27 e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Podstawa prawna:

Art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

 

Art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38, art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

Dokumenty

Dokument otworzy się po kliknięciu w link:

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach.

 

Treść decyzji

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 lutego 2024 r. znak: OO.4220.1.14.2024.TŚ

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2024 r. znak: ONNZ.90831.9.2024

 

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 30 stycznia 2024 r. znak: CK.ZZŚ.4901.6.2024.KR

Tagi