Kompostowniki dla mieszkańców gminy Oświęcim

3 czerwca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o użyczenie kompostowników. W ramach przedsięwzięcia mieszkaniec gminy Oświęcim może otrzymać kompostownik o pojemności min. 720 litrów w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, po tym terminie kompostownik przechodzi na jego własność.

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór wniosków na użyczenie kompostowników dla mieszkańców gminy. Nabór rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. Celem jest edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z bioodpadami oraz promowania kompostowania odpadów na własne potrzeby.

 

 

W ramach przedsięwzięcia mieszkaniec gminy Oświęcim może otrzymać kompostownik o pojemności min. 720 litrów w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, po tym terminie kompostownik przechodzi na jego własność.

 

 

Kto może otrzymać kompostownik?

 

 

Mieszkaniec gminy Oświęcim, który:

  • złożył w tut. Urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oświęcim;
  • nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do Gminy Oświęcim na dzień złożenia wniosku;
  • deklaruje, że ustawienie kompostownika na nieruchomości nie będzie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej oraz sąsiednich posesji

 

 

W przypadku, gdy na nieruchomości dotychczas nie znajdował się przydomowy kompostownik, mieszkaniec jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmiany w terminie 7 dni od podpisania umowy o użyczenie.

 

 

Termin i sposób składania wniosków:

 

 

Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca 2024 roku (poniedziałek) od godz. 7:30 do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich zakup, jednak nie później niż do 30 września 2024 r.

 

 

Wnioski należy składać pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oświęcim w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 12, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem ePUAP.

 

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do urzędu. Wnioski, które wpłyną przed lub po terminie oraz wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pozostaną bez rozpoznania, bez odrębnego zawiadomienia.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, tel. (033) 844-95-62, e-mail: odpady@gminaoswiecim.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

Druki wniosków o użyczenie kompostownika dostępne są w Urzędzie Gminy Oświęcim, (pokój nr 22), poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim, zakładka „Ochrona Środowiska”.

 

 

Na przedsięwzięcie uzyskano wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego.

Tagi